Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Beder Øst Ejerlav
Version: 29-07-2018
 
Din databeskyttelse bliver taget alvorligt
Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.
Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.
 
Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Beder Øst Ejerlav er dataansvarlig for følgende:
• www.beder-ejerlav.dk

Kontaktoplysninger:
Beder Øst Ejerlav
CVR-nr. 36097582
C/O Formanden
Svendgårdsvej 63
8330 Beder

Data vi behandler om dig
Vores behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig.
Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
 
Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail
 
Formålet med vores behandling af dine persondata
Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Sådanne formål kan indbefatte:
 • Mulighed for direkte kontakt til medlemmerne ifm. emner som af bestyrelsen vurderes vigtigt for medlemmerne (eksempelvis men ikke begrænset til bølger af indbrud)
 
Udelukkende behandling af relevante data
Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.
 
Inden vi foretager behandling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.
 
Udelukkende behandling af nødvendige data
Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser.
 
Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag
Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik, hvor du i pkt. 11 kan finde grundlaget for en række forskellige behandlinger.
 
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.
 
Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret
Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende. Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, så kontakt os, hvis du skal have dine oplysningerne ændret.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.
 
Beskyttelse af persondata
Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata.
 
Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.
 
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
 
Cookies
Som på næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få vores hjemmesider til at fungere og for at gøre dem lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. til at genkende din computer eller andet terminaludstyr, og med at få overblik over dine besøg. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold.
 
En cookie er en lille tekst-fil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).
 
Vi opdeler cookies i følgende kategorier:
 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistisk
 • Marketing

Vi anvender ingen 3. parts cookies.
 
Du kan læse mere om vores hjemmesiders anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.
 
Data vi behandler om dig på baggrund af cookies
Visse cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata:
 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer
 • tablet eller mobiltelefon
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik)
 • information om transaktioner

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata
Vi behandler dine persondata på baggrund af cookies til nedenstående formål.
 
 
Sletning af persondata indsamlet via cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.
 
Videregivelse af persondata
Vi videre giver ikke dine persondata til andre.


Kategorier af persondata
Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:
 • Navn
 • Adresse
 • Mail
 • Telefonnummer (i visse tilfælde)

Opbevaring af dine persondata
Vi opbevarer dine persondata indtil du selv framelder.
 
Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Vil du gøre brug af dine rettigheder så kontakt os.
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Beder Øst Ejerlev (Ejerlav for Svendgårdsvej og Skeltoften) | CVR: 36097582